LINK: https://denippaz.wordpress.com/parenostro/

.

Parenostro en Mallorquí

Padrenuestro en Mallorquín

 

 

D'es Convent d'es Pater Noster, a Terra Santa, reproduim aquí

sa ceràmica mural dedicada an es Parenostro en mallorquí literari,

acompanyada de sa transcripció de sa versió actual

en mallorquí popular per ús ecumènic.

*

 

Del Convento del Pater Noster en Tierra Santa, reproducimos aquí

la cerámica mural dedicada al Padrenuestro en mallorquín literario

acompañada de la transcripción de la versión actual

en mallorquín popular para uso ecuménico.

 

____________________________________________

 

 

Transcripció de sa versió actual d’es Parenostro

en mallorquí popular per ús ecumènic:

 

Pare nostro, qui estau en el cel,

sia santificat es vostro nom.

Venga a noltros es vostro Reine.

Se faça sa vostra voluntat,

així a la terra com an el cel.

Es notro pa de cada dia

donau-mos, Senyor, es dia d’avui.

I perdonau ses nostres culpes,

així com noltros perdonam es nostros deutors.

I no permeteu que caiguem en sa temptació,

ans alliberau-mos de qualsevol mal. Amèn.

 

 

Glòria a Déu i pau a tots es sers!

* * *