.

Parenostro en Mallorquí

Padrenuestro en Mallorquín

 

D'es Convent d'es Pater Noster, a Terra Santa, reproduim aquí

sa ceràmica mural dedicada an es Parenostro en mallorquí literari.

 

 ***

Del Convento del Pater Noster en Tierra Santa, reproducimos aquí

la cerámica mural dedicada al Padrenuestro en mallorquín literario.

 

____________________________________________

 

 

Transcripció d’es Parenostro

en mallorquí popular:

 

Pare nostro, que estau en el cel,

Sigui santificat es vostro nom.

Vengui a noltros es vostro Regne.

Es faci sa vostra voluntat,

així a la terra com es fa en el cel.

Es notro pa de cada dia

donau-nos, Senyor, es dia d’avui.

I perdonau ses nostres culpes,

així com noltros perdonam es nostros deutors.

I no permeteu que noltros

caiguem a sa temptació,

ans alliberau-nos de qualsevol mal.

 

 

Glòria a Déu i pau a tots es sers!

* * *