Web en reestructuración. Nuevo enlace:

LINK: https://denippaz.wordpress.com/turmeda-2-manuscrits/

 

 

APORTACIÓ A S'ESTUDI COMPARATIU

DE DOS MANUSCRITS D'ES

"LLIBRE DE BONS AMONESTAMENTS"

D'ANSELM TURMEDA

 

 

 

 

SET ESTROFES D'ES MANUSCRIT DE SA BIBLIOTECA DE CARPENTRÀS (DE 107 ESTROFES) QUE MANQUEN EN ES MANUSCRIT DE SA BIBLIOTECA DE S'UNIVERSITAT DE BARCELONA (DE 100 ESTROFES), SEGONS SES TRANSCRIPCIONS D'EN MARÇAL OLIVAR I D'EN LLUIS RIPOLL:

 

23* (22.2):

De ço que has sies content,

e no cobeigs ço de la gent:

diners, muller ni vestiment

de ton proïsme.

 

24* (22.3):

Si vols que diguen bé de tu,

no parles mal de negú,

e vulles oir en dejú

la santa missa.

 

25* (22.4):

De poca brossa, certament,

se fa gran foc e molt ardent;

així de un mal parlament

ixen grans bregues.

 

26* (22.5):

Parla al pobre ab amor

e no li faces deshonor

car Jesucrist Nostre Senyor

per nos fo pobre.

_________

 

89* (84.2):

En tos fets no et vulles cuitar;

poria-te'n seguir pesar.

Pren-hi acord, e consellar

de tot te vulles.

 

90* (84.3):

Pa alís fa mal ventrell.

Açò és eiximpli de bon consell:

no deu hom res obrar per ell

fins llevat sia.

_________

 

92* (85.2):

No gards a qui servei faràs,

mas garda a qui desplauràs;

servir te porà en son cas,

segons ta obra.

_________

 

*Manuscrit de sa Biblioteca de Carpentràs (edició de Marçal Olivar). Entre parèntesi s'ubicació que pertocaria dins es manuscrit de sa Biblioteca de s'Universitat de Barcelona (edició de Lluis Ripoll).

_________

 

BIBLIOGRAFIA:

 

Bernat Metge / Anselm Turmeda: Obres menors, text, introducció, notes i glossari per Marçal Olivar, Els Nostres Clàssics, Editorial Barcino, Barcelona, 1927.

Fra Anselm Turmeda: Llibre de bons amonestaments, seguit d'un Estudi bibliogràfic per Lluis Ripoll, Ciutat de Mallorca, 1972.

 

LV

 

________________________________